top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR EKSTERNE (BESØKENDE) VED EVJE GÅRD / ANDRESEN DRESSAGE AS


Sist endret: 08.07.2024


OM DOKUMENTET


Evje gård Alexandra G. Andresen (org.nr. 927 024 616 – «Evje Gård») og Andresen Dressage AS (org.nr. 924 463 252 – «Andresen Dressage») har overlappende areal og har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen for eksterne som besøker gården og som det behandles personopplysninger om i den forbindelse.

 

Andresen Dressage er behandlingsansvarlig for kameraovervåkningen på
eiendommen. Evje Gård er behandlingsansvarlig for innsamling av personopplysninger i forbindelse med utleie av veterinærareal på gården, samt andre opplysninger som samles inn i forbindelse med besøk på gården.


TYPER PERSONOPPLYSNINGER


Andresen Dressage samler inn følgende typer personopplysninger om eksterne:
 Opplysninger samlet inn gjennom kameraovervåkning
 Opplysninger gitt i forbindelse med påmelding til samlinger og arrangementer hvor Andresen Dressage er arrangør (navn, kontaktopplysninger, ev. allergier og
matrestriksjoner der arrangementene innebærer servering)
 Opplysninger om kontaktpersoner hos samarbeidspartnere og leverandører (navn, kontaktopplysninger, e-postkorrespondanse og signatur)


Evje Gård samler inn følgende personopplysninger om eksterne:
 Opplysninger knyttet til utleie av veterinærareal på gården (navn, tittel og
kontaktopplysninger)
 Opplysninger gitt i forbindelse med påmelding til samlinger og arrangementer hvor Evje Gård er arrangør (navn, kontaktopplysninger, ev. allergier og matrestriksjoner der arrangementene innebærer servering)
 Opplysninger om kontaktpersoner hos samarbeidspartnere og leverandører (navn,kontaktopplysninger e-postkorrespondanse og signatur).


FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER
Vi behandler personopplysninger til de følgende formålene:
 Andresen Dressage: Dyrevelferd og sikkerhet, samt gjennomføring av arrangementer arrangert av Andresen Dressage
 Evje Gård: Gjennomføring av arrangementer arrangert av Evje Gård
 Begge: Gjennomføring av avtaleforhold med leverandører og samarbeidspartnere


RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN


Vi behandler bare personopplysninger hvis vi har et rettslig grunnlag etter en av de følgende bestemmelsene i GDPR artikkel 6:
 Den registrertes samtykke, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav a);
 behandlingen er nødvendig for inngåelse og oppfyllelse av en avtale, jf. artikkel 6 nr. 1 b); eller
 behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, jf. artikkel 6 nr. 1 c); eller
 behandlingen er nødvendig for en berettiget interesse vi har, og dine interesser ikke går foran og krever vern av personopplysninger, jf. artikkel 6 nr. 1 f)

 

De berettigede interessene som danner grunnlag for vår behandling av dine personopplysninger, er vår interesse i å opprettholde teknisk og organisatorisk sikkerhet samt daglig drift.

 

Der vi behandler særlige kategorier personopplysninger (allergier og andre matrestriksjoner) bygger vi dette på samtykke.


LAGRINGSTID OG SLETTING


Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som er nødvendig for å ivareta formålet de ble samlet inn for. Dersom du har spørsmål knyttet til lagringstid for konkrete opplysningstyper, kan du ta kontakt via kontaktinformasjonen som er angitt nedenfor.

MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER


Andresen Dressage og Evje Gård kunne gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for andre virksomheter i følgende situasjoner:
 Tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne, som f.eks. hosting, IT-støtte,
administrative tjenester, samarbeidspartnere i forbindelse med arrangementer etc. Slike tredjeparter opptrer som databehandler på våre vegne, og har kun lov til å behandle personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med skriftlig inngått databehandleravtale. Ta kontakt på kontaktinformasjonen under dersom du vil få en oversikt over hvilke databehandlere som behandler dine personopplysninger.
 Ved arrangementer kan vi dele deltakerlisten med andre deltakere.
Vi vil ikke utlevere personopplysninger til mottakere i land utenfor EU / EØS.


DINE RETTIGHETER


I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du en rekke rettigheter i forbindelse med be- handlingen av dine personopplysninger.


Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og/eller kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige. Under visse omstendigheter har du også rett til å kreve at vi sletter eller begrenser vår behandling av dine personopplysninger, eller at dine personopplysninger tilgjengeliggjøres i et maskinlesbart format
(dataportabilitet).

 

Du har rett til å protestere mot vår behandling når den bygger på våre berettigede interesser, som gjennomgått lenger opp i denne erklæringen. Dersom du protesterer på behandlingen, vil vi gjøre en ny vurdering av om vi har adgang til å fortsette behandlingen.

 

Dersom du ikke er tilfreds med den måten personopplysningene dine blir behandlet på, har du rett til å inngi klage til det norske Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.


KONTAKTINFORMASJON


Har du spørsmål om vår dette kan vår administrasjonsleder Annelene Østberg kontaktes.

 

Du finner kontaktopplysninger her:
Annelene Østberg, alo@andresendressage.no

bottom of page